Bibliotikarie.nu

Din guide över de svenska biblioteken

Lagen och litteraturen

Vi är inte vana vid att se juridik som litteratur, men att läsa juridiska texter skiljer sig faktiskt inte så mycket från att läsa litterära texter. De allra första lagtexterna var också mycket lika vanlig litteratur, inte minst eftersom de var skrivna på vers, för att det därigenom skulle bli lättare för lagmännen att lära sig dem utantill.

Men även numera finns det många jurister, inte minst i USA, som lyfter fram vikten av att läsa skönlitteratur. På många av de amerikanska universiteten ingår nu skönlitteratur i kurslitteraturen. Det rör sig oftast om romaner och noveller som beskriver sociala frågor, exempelvis Victor Hugos Samhällets olycksbarn.

Åter till juridikens rötter?

Detta är något som förespråkas av den amerikanska rörelsen Law and literature, som inte har nått Europa ännu. Det finns dock vissa liknande tendenser vid universiteten i Tyskland, Schweiz och Italien. Tanken är dock omstridd, eftersom många hävdar att jurister måste kunna befria sig från empati och göra en helt objektiv bedömning. Jesús Alcalá skriver en understreckare i Svenska Dagbladet:

Lagarna i Solons Grekland var rytmiska strofer som rimmades och sjöngs för att memoreras. Roms äldsta lagar, De tolv tavlornas lag, var ”obligatorisk sång” – carmen necessarium – i skolorna, i varje fall om man får tro vad Cicero skriver i ”De Legibus” (Om lagarna). Och ur den talekonst som retorikerna Corax och Tisias 400 år före Kristus förfinade för att lösa egendomstvister i Syracusa lades grunden för juridiken som system. Fortfarande om man får tro Cicero och dessutom tar till sig vad Aristoteles skriver i ”Retorik”.
Just Aristoteles ”Retorik” är kanske det ännu oöverträffade försöket att förklara berättandets betydelse för rätten. ”Retorik” är ett intelligent resonemang kring sökandet efter ett ”klokt handlande”. Och klokt handlar den, säger Aristoteles, som vet att förena rationalitet och känsla. Den föreningen, triaden ethos–pathos–logos, är retorikens hörnsten. Vad retoriken till syvende och sist lär oss är att se ”det som kan vara på annat sätt”.

Detta kan vara något att tänka på nästa gång du läser nyheter om offentlig rätt. Försök hitta ett litteraturvetenskapligt sätt att se på texten. Vad händer då?